ကုန္ပစၥည္း မည္သို႕၀ယ္ယူရမည္နည္း?


သင္၏ ကုန္ပစၥည္းအား လြယ္ကူစြာ ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။
သင္ ရွာေဖြလိုေသာ အရာအတြက္ Click ႏွိပ္ရံုသာ ႏွိပ္လိုက္ပါ !

ကုန္ပစၥည္းကိုေရြးခ်ယ္ပါ


1.ကုန္ပစၥည္းေပါင္း ၉၀၀၀ ေက်ာ္မွ စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ ၀ယ္ယူရန္ shop.com.mm တြင္ Log On
ျပဳလုပ္လိုက္ပါ။
Image Map2. Catalog တြင္ ရွာေဖြၾကည္႔ရႈၿပီး သင္ ႏွစ္သက္ရာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို သင္၏ေစ်း၀ယ္လွည္းအတြင္းသို႔ ထည္႕ႏိုင္ပါသည္။

စာရင္းေပးသြင္းၿပီး ေငြေပးေခ်မႈ နည္းလမ္းတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ပါ။


1.သင္၏ Facebook သို႕မဟုတ္ Email အေကာင့္ျဖစ္ စာရင္းသြင္းရန္


2. သင္၏ ေငြေပးေခ်မႈနည္းလမ္းအား ေရြးခ်ယ္ပါ
သင္၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား ရယူလိုက္ပါ။


ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔မွ သင္၏ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား ရယူလိုက္ပါ။