ကုန္ပစၥည္းအား မည္သို႕ရွာေဖြရမည္နည္း?


သင္၏ ကုန္ပစၥည္းအား အလြယ္တကူ ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

သင္ရွာေဖြၾကည္႔ရႈလိုသည္႔ အရာအတြက္ Click ႏွိပ္ရံုမွ်သာ!

ကုန္ပစၥည္းအား ေရြးခ ်ယ္ပါ


ကုန္ပစၥည္အား ရွာေဖြရန္ သင့္အတြက္ နည္းလမ္း ၄ သြယ္ ရွိပါသည္။

1. ကုန္ပစၥည္းစာရင္း : ကုန္ပစၥည္းစာရင္းမွ တစ္ဆင့္ ရွာေဖြၾကည္႔ရႈႏိုင္ပါသည္။ အမ်ိဳးစံုလင္လွစြာေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ရွာေဖြၾကည္႕ရႈႏိုင္ရန္ အမ်ိဳးအစားတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ပါ

2. ရွာေဖြမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ : သင့္စိတ္ထဲမွ လိုခ်င္ေသာပစၥည္းရွိပါက ရွာေဖြလိုသည္ကို စာမ်က္ႏွာ၏ ထိပ္ဆံုးတြင္ ရွိေသာ ေနရာတြင္ စာရိုက္ထည္႔၍ ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။ သက္ဆိုင္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

3. အထူး အစီအစဥ္မ်ား : အထူးအစီအစဥ္မ်ားကို သင္ စိတ္၀င္စားပါသလား? ကုန္ပစၥည္းမ်ားေပၚသုိ႕ Click ႏွိပ္ပါ။

4. အထူးထင္ရွားေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား : ကြ်ႏ္ုပ္တို႕ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ ျပသထားေသာ အေကာင္းဆံုး ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားကိုလည္း သင္ရွာေဖြေတြ႕ရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

သင့္အတြက္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာမ်ား ေတြ႔ပါက ကုန္ပစၥည္းေပၚသို႕ Click ႏွိပ္ၿပီး ေဖာ္ျပခ်က္အျပည္႔အစံုကို ၾကည္႔ရႈႏိုင္ပါသည္


ေစ ်း၀ယ္တြန္းလွည္းအတြင္းသို႔ ထည္႔မည္


ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ကုန္ပစၥည္းအတြက္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ၾကည္႔ရႈႏိုင္ပါသည္

ကုန္ပစၥည္းအား သင္ ၀ယ္ယူလိုပါက “ယခု ၀ယ္ယူရန္” အား Click ႏိွပ္၍ သင္၏ ေစ်း၀ယ္တြန္းလွည္းအတြင္းသို႔ ထည္႔မည္REVIEW CART


ယခု သင့္ထံတြင္ ေစ်း၀ယ္တြန္းလွည္းရွိေနၿပီး သင္ေအာ္ဒါမွာယူလိုေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား ျပန္လည္ၾကည္႔ရႈႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Now, you can either:


a. “ဆက္လက္ေစ်း၀ယ္ျခင္း” ေပၚတြင္ Click ႏွိပ္၍ ဆက္လက္၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္။

b. “ေငြေပးေခ်ျခင္းလုပ္ေဆာင္ရန္” ေပၚတြင္ Clickႏွိပ္၍ သင္၏ကုန္ပစၥည္းေအာ္ဒါအား ေငြေပးေခ်ရန္ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။

c. “ ဖယ္ရွားရန္” ေပၚတြင္ Clickႏွိပ္၍ သင္၏ေစ်း၀ယ္လွည္းအတြင္းမွ အခ်ိဳ႕ေသာပစၥည္းမ်ားအား ဖယ္ရွားႏိုင္ပါသည္။