• ၁။

  ဝယ္ယူထားေသာ ကုန္ပစၥည္းကို ျပန္လည္ေပးပို႕ျခင္း။လဲလွယ္ျခင္းျပဳလုပ္လိုပါက ၀၉ ၉၆ ၉၉၆ ၅၅၀၀ ကို အေၾကာင္းၾကားပါ။

 • ၂။

  ေအာ္ဒါလက္ခံရရွိစဥ္က ရရွိထားေသာ ျပန္လည္ေပးပို႕ရန္ေဖာင္တြင္ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖည္႕သြင္းပါ။

 • ၃။

  ပစၥည္းေပးပို႕စဥ္ကထုတ္ပိုးထားသည္႕အတိုင္း ဘူးမ်ား၊အိတ္မ်ားကို ပ်က္စီးျခင္းမရွိေစဘဲ ျပန္လည္ထုတ္ပိုးပါ။

 • ၄။

  အထုတ္အပိုးကို ျပန္လည္ေပးပို႕ေၾကာင္းစာရြက္ႏွင့္တကြ တြဲဖက္ျပင္ဆင္ထားပါ။

 • ၅။

  သင္ျပန္လည္ေပးပို႕မည္႕ေနရာသို႕လာေရာက္ေပးပို႕ပါ(သို႕မဟုတ္)လာေရာက္ယူေဆာင္ျခင္းကို ေစာင့္ဆုိင္းပါ။

 • ၆။

  သင္ေပးပို႕လုိက္သည္႕ပစၥည္း၏အေျခအေနကိုစံုစမ္းရန္ SMS ပို႕ေပးပါမည္။

မည္သည္႕အေျခအေနမ်ားလိုအပ္ပါသလဲ?

 1. ၁။ကုန္ပစၥည္းသည္ နဂိုမူလ ထုတ္ပိုးထားေသာ ပံုစံရွိရပါမည္။ ဖက္ရွင္အဝတ္အထည္မ်ားကို မိမိႏွင့္ကိုက္ညီမွဳရွိမရွိစမ္းသပ္ဝတ္ဆင္ၾကည္႕ႏိုင္ေသာ္လည္း ဝယ္ယူစဥ္ကအတုိင္းအထုတ္အပိုးႏွင့္ ပံုစံမပ်က္ရွိရပါမည္။ ဝယ္ယူစဥ္ကအတိုင္း အသစ္အေျခအေနမရွိေသာကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ျပန္လည္ ေပးပို႕မွဳ လက္ခံမည္မဟုတ္ပါ။
 2. ၂။ျပန္လည္ေပးပို႕လိုသည္႕အခါ နဂိုဝယ္ယူစဥ္ကပါရွိေသာ တံဆိပ္မ်ား၊အာမခံကဒ္ျပားမ်ား၊လက္ေဆာင္မ်ား၊ အသံုးျပဳရန္အညႊန္းစာအုပ္၊တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ား အစရွိသည္တို႕ အျပည္႕အစံုပါဝင္ရပါမည္။
 3. ၃။ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ထုတ္ပိုးထားေသာပံုမ်ားအထုတ္မ်ား ပ်က္စီးယုိယြင္းေနျခင္း မရွိရပါ။ အထုတ္အပိုးကို ျပန္လည္ေပးပို႕ေၾကာင္းစာရြက္ႏွင့္တကြျပန္လည္ပို႕ေဆာင္ရပါမည္။ ထုတ္ပိုးထားေသာဘူးခြံ၊အိတ္မ်ားေပၚတြင္ တိပ္မ်ားစတစ္ကာမ်ား မကပ္ရပါ။

 

အျခားဖတ္ရွဳသင့္သည္႕အေၾကာင္းအရာမ်ား

အေမးအေျဖမ်ား