မီးဖုိေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား ကုန္ပစၥည္း 430 ခုရွာေတြ႕ပါသည္

အမွတ္တံဆိပ္