မီးဖုိေခ်ာင္သံုးစက္ပစၥည္းမ်ား ကုန္ပစၥည္း 232 ခုရွာေတြ႕ပါသည္

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ား
အမွတ္တံဆိပ္