အိမ္သံုးပစၥည္းအႀကီးမ်ား ကုန္ပစၥည္း 668 ခုရွာေတြ႕ပါသည္

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ား
အမွတ္တံဆိပ္