အဝတ္အထည္ႏွင့္အိမ္သန္႕ရွင္းေရး ကုန္ပစၥည္း 135 ခုရွာေတြ႕ပါသည္

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ား