လွ်ပ္စစ္မီးမ်ား ကုန္ပစၥည္း 710 ခုရွာေတြ႕ပါသည္

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ား
အမွတ္တံဆိပ္