အတြင္းခံႏွင့္ ညအိပ္၀တ္စံုမ်ား ကုန္ပစၥည္း 616 ခုရွာေတြ႕ပါသည္