ေပါင္ဒါႏွင့္ခရင္မ္ပတ္မ်ား ကုန္ပစၥည္း 129 ခုရွာေတြ႕ပါသည္