မ်က္ႏွာလိမ္းခရင္မ္မ်ား ကုန္ပစၥည္း 42 ခုရွာေတြ႕ပါသည္