အမ်ိဳးသားအသံုးအေဆာင္မ်ား ကုန္ပစၥည္း 163 ခုရွာေတြ႕ပါသည္