အမ်ိဳးသားအသံုးအေဆာင္မ်ား ကုန္ပစၥည္း 203 ခုရွာေတြ႕ပါသည္