အမ်ိဳးသားအသံုးအေဆာင္မ်ား ကုန္ပစၥည္း 215 ခုရွာေတြ႕ပါသည္