အမ်ိဳးသားအသံုးအေဆာင္မ်ား ကုန္ပစၥည္း 367 ခုရွာေတြ႕ပါသည္