အမ်ိဳးသားအသံုးအေဆာင္မ်ား ကုန္ပစၥည္း 422 ခုရွာေတြ႕ပါသည္