အမ်ိဳးသားအသံုးအေဆာင္မ်ား ကုန္ပစၥည္း 166 ခုရွာေတြ႕ပါသည္