အမ်ိဳးသားအသံုးအေဆာင္မ်ား ကုန္ပစၥည္း 370 ခုရွာေတြ႕ပါသည္