အမ်ိဳးသားအသံုးအေဆာင္မ်ား ကုန္ပစၥည္း 168 ခုရွာေတြ႕ပါသည္