အမ်ိဳးသားအသံုးအေဆာင္မ်ား ကုန္ပစၥည္း 1588 ခုရွာေတြ႕ပါသည္