အမ်ိဳးသားအသံုးအေဆာင္မ်ား ကုန္ပစၥည္း 92 ခုရွာေတြ႕ပါသည္