အမ်ိဳးသားအသံုးအေဆာင္မ်ား ကုန္ပစၥည္း 597 ခုရွာေတြ႕ပါသည္