အမ်ိဳးသားအသံုးအေဆာင္မ်ား ကုန္ပစၥည္း 280 ခုရွာေတြ႕ပါသည္