အမ်ိဳးသားအသံုးအေဆာင္မ်ား ကုန္ပစၥည္း 232 ခုရွာေတြ႕ပါသည္