အမ်ိဳးသားအသံုးအေဆာင္မ်ား ကုန္ပစၥည္း 463 ခုရွာေတြ႕ပါသည္