အမ်ိဳးသားအသံုးအေဆာင္မ်ား ကုန္ပစၥည္း 518 ခုရွာေတြ႕ပါသည္