အမ်ိဳးသားအသံုးအေဆာင္မ်ား ကုန္ပစၥည္း 692 ခုရွာေတြ႕ပါသည္