အမ်ိဳးသားအသံုးအေဆာင္မ်ား ကုန္ပစၥည္း 1303 ခုရွာေတြ႕ပါသည္