အမ်ိဳးသားအသံုးအေဆာင္မ်ား ကုန္ပစၥည္း 680 ခုရွာေတြ႕ပါသည္