အမ်ိဳးသားအသံုးအေဆာင္မ်ား ကုန္ပစၥည္း 460 ခုရွာေတြ႕ပါသည္