အမ်ိဳးသားအသံုးအေဆာင္မ်ား ကုန္ပစၥည္း 439 ခုရွာေတြ႕ပါသည္