အမ်ိဳးသားအသံုးအေဆာင္မ်ား ကုန္ပစၥည္း 681 ခုရွာေတြ႕ပါသည္