အမ်ိဳးသားအသံုးအေဆာင္မ်ား ကုန္ပစၥည္း 1449 ခုရွာေတြ႕ပါသည္