အမ်ိဳးသားအသံုးအေဆာင္မ်ား ကုန္ပစၥည္း 1746 ခုရွာေတြ႕ပါသည္