အမ်ိဳးသားအသံုးအေဆာင္မ်ား ကုန္ပစၥည္း 423 ခုရွာေတြ႕ပါသည္