အမ်ိဳးသားအသံုးအေဆာင္မ်ား ကုန္ပစၥည္း 462 ခုရွာေတြ႕ပါသည္