အမ်ိဳးသားအသံုးအေဆာင္မ်ား ကုန္ပစၥည္း 466 ခုရွာေတြ႕ပါသည္