အမ်ိဳးသားအသံုးအေဆာင္မ်ား ကုန္ပစၥည္း 434 ခုရွာေတြ႕ပါသည္