အမ်ိဳးသားအသံုးအေဆာင္မ်ား ကုန္ပစၥည္း 420 ခုရွာေတြ႕ပါသည္