အမ်ိဳးသားအသံုးအေဆာင္မ်ား ကုန္ပစၥည္း 438 ခုရွာေတြ႕ပါသည္