အမ်ိဳးသားအသံုးအေဆာင္မ်ား TRI ကုန္ပစၥည္း 124 ခုရွာေတြ႕ပါသည္