အမ်ိဳးသားအသံုးအေဆာင္မ်ား TRI ကုန္ပစၥည္း 133 ခုရွာေတြ႕ပါသည္