အန္နာေလာ့ဂ္နာရီမ်ား ကုန္ပစၥည္း 1379 ခုရွာေတြ႕ပါသည္