ေအာ္တုိလက္ပတ္နာရီမ်ား ကုန္ပစၥည္း 67 ခုရွာေတြ႕ပါသည္