အမ်ိဳးသားအ၀တ္အစား G-TREE ကုန္ပစၥည္း 87 ခုရွာေတြ႕ပါသည္