အမ်ိဳးသား၀တ္ဖိနပ္မ်ား ကုန္ပစၥည္း 571 ခုရွာေတြ႕ပါသည္