အမ်ိဳးသား၀တ္ဖိနပ္မ်ား ကုန္ပစၥည္း 223 ခုရွာေတြ႕ပါသည္