အမ်ိဳးသား၀တ္ဖိနပ္မ်ား ကုန္ပစၥည္း 198 ခုရွာေတြ႕ပါသည္