အမ်ိဳးသား၀တ္ဖိနပ္မ်ား ကုန္ပစၥည္း 128 ခုရွာေတြ႕ပါသည္