အမ်ိဳးသား၀တ္ဖိနပ္မ်ား ကုန္ပစၥည္း 806 ခုရွာေတြ႕ပါသည္