အမ်ိဳးသား၀တ္ဖိနပ္မ်ား Clarks ကုန္ပစၥည္း 41 ခုရွာေတြ႕ပါသည္