အမ်ိဳးသား၀တ္ဖိနပ္မ်ား PAN ကုန္ပစၥည္း 89 ခုရွာေတြ႕ပါသည္