နာရီႀကိဳးအမ်ိဳးအစား ကုန္ပစၥည္း 1134 ခုရွာေတြ႕ပါသည္