ႏုိ႕၊ႏုိ႕မွဳန္႕၊ခရင္မ္ႏွင့္ႏို႕ဆီမ်ား ကုန္ပစၥည္း 48 ခုရွာေတြ႕ပါသည္

အထူးဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား