မုိဘုိင္းလ္ဖုန္းမ်ား ကုန္ပစၥည္း 550 ခုရွာေတြ႕ပါသည္

အမွတ္တံဆိပ္