မုိဘုိင္းလ္ဖုန္းမ်ား Huawei ကုန္ပစၥည္း 144 ခုရွာေတြ႕ပါသည္

အမွတ္တံဆိပ္