မုိဘုိင္းလ္ဖုန္းမ်ား Huawei ကုန္ပစၥည္း 151 ခုရွာေတြ႕ပါသည္

အမွတ္တံဆိပ္
အထူးဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား