မုိဘုိင္းလ္ဖုန္းမ်ား Sony ကုန္ပစၥည္း 42 ခုရွာေတြ႕ပါသည္

အမွတ္တံဆိပ္