မုိဘုိင္းလ္ဖုန္းမ်ား SYH ကုန္ပစၥည္း 42 ခုရွာေတြ႕ပါသည္

အထူးဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား
အမွတ္တံဆိပ္