အသားအရည္အက်ိဳးျပဳခရင္မ္မ်ား ကုန္ပစၥည္း 684 ခုရွာေတြ႕ပါသည္