လက္သည္းနီႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ကုန္ပစၥည္း 122 ခုရွာေတြ႕ပါသည္