လက္သည္းနီႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား Cathy Doll ကုန္ပစၥည္း 2 ခုရွာေတြ႕ပါသည္

 
ရွာေနေသာပစၥည္း မေတြ႕ပါက အေပၚသို႕ျပန္တက္ရန္!