လက္သည္းနီႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား Pretty Woman ကုန္ပစၥည္း 2 ခုရွာေတြ႕ပါသည္

 
ရွာေနေသာပစၥည္း မေတြ႕ပါက အေပၚသို႕ျပန္တက္ရန္!