ျပန္ပို႕/ျပန္လဲ၍မရေသာပစၥည္းမ်ား

ေအာက္ပါပစၥည္းမ်ားမွာ ဝယ္ယူၿပီးပါက ျပန္ပို႕/ျပန္လဲ၍မရေသာပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား ျပန္ပို႕/ျပန္လဲ၍မရေသာပစၥည္းမ်ား
ဖက္ရွင္ပစၥည္းမ်ား ကိုယ္တုိင္းႏွင့္ခ်ဳပ္ေပးေသာအထည္/ပစၥည္းမ်ား, အမ်ိဳးသမီး/အမ်ိဳးသားအတြင္းခံမ်ား
အလွအပႏွင့္က်န္းမာေရး အေမႊးခြ်တ္ေဆးႏွင့္အျခားလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမွလြဲ၍ က်န္ပစၥည္းမ်ား
ကြန္ျပဴတာမ်ား/ဂိမ္းစက္ႏွင့္ဂိမ္းေခြမ်ား ျပန္လဲ၍မရေၾကာင္း တံဆိပ္ကပ္ထားေသာပစၥည္းမ်ား
TVs, ေဖ်ာ္ေျဖေရးစက္ပစၥည္းမ်ား/ကင္မရာမ်ား ရုပ္ရွင္၊ဗီဒီယို၊သီခ်င္းေခြမ်ား
အိမ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူသူစိတ္တုိင္းက် အထူးေအာ္ဒါျပဳလုပ္ေပးထားေသာ ပစၥညး္မ်ား
စားေသာက္ကုန္မ်ား အမ်ိဳးအစားအားလံုး
အိမ္ေမြးတိရစာၦန္သံုးပစၥည္းမ်ား အမ်ိဳးအစားအားလံုး
ပြဲလက္မွတ္မ်ား အမ်ိဳးအစားအားလံုး

အထက္ပါ ပစၥည္းမ်ားထဲမွ ဝယ္ယူၿပီး လက္ခံရရွိစဥ္ ပ်က္စီးေနျခင္း/ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမွားယြင္းေနျခင္း စသည္တို႕ျဖစ္ပါက ပစၥည္းပို႕ေဆာင္ၿပီး ၇ရက္အတြင္း အေၾကာင္းၾကားေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ရန္

အျခားဖတ္ရွဳသင့္သည္႕အေၾကာင္းအရာမ်ား

အေမးအေျဖမ်ား