ရံုးသံုးစက္ကိရိယာမ်ား ကုန္ပစၥည္း 84 ခုရွာေတြ႕ပါသည္