ရံုးသံုးစက္ကိရိယာမ်ား ကုန္ပစၥည္း 93 ခုရွာေတြ႕ပါသည္