ရံုးသံုးစက္ကိရိယာမ်ား ကုန္ပစၥည္း 66 ခုရွာေတြ႕ပါသည္