ရံုးသံုးစက္ကိရိယာမ်ား ကုန္ပစၥည္း 82 ခုရွာေတြ႕ပါသည္