ရံုးသံုးစက္ကိရိယာမ်ား ကုန္ပစၥည္း 64 ခုရွာေတြ႕ပါသည္