အျခားအေသးသံုးပစၥည္းမ်ား ကုန္ပစၥည္း 174 ခုရွာေတြ႕ပါသည္

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ား
အမွတ္တံဆိပ္