ပစၥည္းေရာက္ေငြေပးေခ ်မႈ


သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ပစၥည္းကိုရွာေတြ႔ေသာ္လည္း အြန္လိုင္းမွေငြေပးေခ်စနစ္အတြက္ စိုးရိမ္ေနပါသလား

စိတ္မပူပါနဲ႔၊ သင့္အတြက္ ၿပည္႔စံုေကာင္းမြန္ေသာ ေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းမ်ား Shop တြင္ရွိပါသည္။ ကုန္စၥည္းေရာက္မွ ေငြေပးေခ်လိုက္ပါ!


ေငြေပးေခ ်မႈ နည္းလမ္း


ေငြေပးေခ်မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ လုပ္ေဆာင္ၿပီးပါက သင္၏ ေငြေပးေခ်မႈ နည္းလမ္းအတုိင္း ကုန္ပစၥည္းအေရာက္ ေငြေပးေခ်ျခင္းအား ရွင္းလင္းလြယ္ကူစြာ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္ေငြေပးေခ ်ၿပီးပါၿပီ


ေငြေပးေခ်မႈလုပ္ငန္းစဥ္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ Link အား Click ႏိွပ္ပါ


ကုန္ပစၥည္း သယ္ယူပို႕ေဆာင္ျခင္း


သင္၏ ကုန္ပစၥည္းေအာ္ဒါအမွာအား သင့္ထံ ပို႕ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္


ေငြသားျဖင့္ ျဖစ္ေစ သင္၏ အေၾကြး၀ယ္ကဒ္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ ေငြေပးေခ်ႏိုင္ပါသည္