ခရက္ဒစ္ကဒ္၊ဒက္ဘစ္ကဒ္၊ပရီပိတ္ကဒ္တုိ႕ျဖင့္ ေငြေပးေခ်ျခင္း

Help Center > Paying with Credit Card

သင္၏ ခရက္ဒစ္ကဒ္၊ဒက္ဘစ္ကဒ္၊ပရီပိတ္ကဒ္ကို အြန္လုိင္းေငြေပးေခ်မွဳအတြက္ အသံုးျပဳလုိ႕ရသလား?

အြန္လုိင္းမွတဆင့္ ကဒ္နဲ႕ေငြေပးေခ်ဖုိ႕အတြက္ သက္ဆုိင္ရာဘဏ္မွာ စံုစမ္းႏိုင္ပါတယ္။ အေသးစိတ္ဖတ္ရွဳရန္ ဤေနရာ ကိုႏွိပ္ပါ။


သင္၏ ကဒ္အတြင္းမွာ ေငြအလံုအေလာက္ ရွိရဲ႕လား?

သင္ေခ်းယူႏုိင္တဲ့ ပမာဏကို သက္ဆိုင္ရာဘဏ္မွ သတ္မွတ္ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ သင္မည္သည္႕ပမာဏအထိ ေငြေခ်းႏိုင္တယ္ဆုိတာကို ဘဏ္ကိုဆက္သြယ္စံုစမ္းႏုိင္ပါတယ္။ခရက္ဒစ္ကဒ္၊ဒက္ဘစ္ကဒ္၊ပရီပိတ္ကဒ္နဲ႕ အြန္လုိင္းမွတဆင့္ ဘယ္လုိေငြေခ်ႏိုင္မလဲ?

၁။ သင္၏ကဒ္ျဖင့္ အြန္လိုင္းမွေငြေခ်ႏုိင္ျခင္း ရွိမရွိ စစ္ေဆးပါ။
၂။ ခရက္ဒစ္ကဒ္၊ဒက္ဘစ္ကဒ္၊ပရီပိတ္ကဒ္ျဖင့္ ေငြေခ်ရန္ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ အသစ္ေပၚလာေသာစာမ်က္ႏွာတြင္ လိုအပ္သည္႕အခ်က္အလက္မ်ားျဖည္႕ရန္ မိနစ္၃၀အခ်ိန္ရပါမည္။
၃။ ကဒ္၏အခ်က္အလက္မ်ားျဖည္႕ၿပီး ေငြေခ်မွဳကို အတည္ျပဳပါ။
၄။ အတည္ျပဳ SMS ႏွင့္ အီးေမးလ္ရရွိပါမည္။

ခရက္ဒစ္ကဒ္၊ဒက္ဘစ္ကဒ္၊ပရီပိတ္ကဒ္ျဖင့္ ေငြေခ်မွဳအတြက္ Shop.com.mm မွ အပိုေဆာင္းေငြ ထပ္ေကာက္ခံပါသလား?

ကဒ္ျဖင့္ ေငြေပးေခ်မွဳအတြက္ Shop.com.mmမွ မည္သည္႕အပိုေငြမွ ေကာက္ခံမည္ မဟုတ္ပါ။


Shop.com.mm တြင္ ကဒ္ျဖင့္ ေငြေပးေခ်မွဳမွာ စိတ္ခ်လံုၿခံဳမွဳ ရွိပါသလား?

ကဒ္ျဖင့္ ေငြေပးေခ်မွဳတြင္ လုပ္ငန္းစဥ္စစ္မွန္မွဳႏွင့္ ဝယ္ယူသူ၏ ကဒ္လံုၿခံဳေရးကို အဓိကထားေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။ ပိုင္ရွင္အစစ္အမွန္ထံမွ မဟုတ္ေသာ ေငြေပးေခ်မွဳမ်ားကို စစ္ေဆးရန္ ေျခရာခံမွဳမ်ား ထားရွိထားပါသည္။