ခရက္ဒစ္ကဒ္ျဖင့္ ေငြေပးေခ်ျခင္း

Help Center > Paying with Credit Card

သင္၏ ခရက္ဒစ္/ဒက္ဘစ္ကဒ္ကို အြန္လုိင္းေငြေပးေခ်မွဳအတြက္ အသံုးျပဳလုိ႕ရသလား?

အြန္လုိင္းမွတဆင့္ ကဒ္နဲ႕ေငြေပးေခ်ဖုိ႕အတြက္ သက္ဆုိင္ရာဘဏ္မွာ စံုစမ္းႏိုင္ပါတယ္။ အေသးစိတ္ဖတ္ရွဳရန္ ဤေနရာ ကိုႏွိပ္ပါ။


သင္၏ ကဒ္အတြင္းမွာ ေငြအလံုအေလာက္ ရွိရဲ႕လား?

သင္ေခ်းယူႏုိင္တဲ့ ပမာဏကို သက္ဆိုင္ရာဘဏ္မွ သတ္မွတ္ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ သင္မည္သည္႕ပမာဏအထိ ေငြေခ်းႏိုင္တယ္ဆုိတာကို ဘဏ္ကိုဆက္သြယ္စံုစမ္းႏုိင္ပါတယ္။ခရက္ဒစ္/ဒက္ဘစ္ကဒ္နဲ႕ အြန္လုိင္းမွတဆင့္ ဘယ္လုိေငြေခ်ႏိုင္မလဲ?

၁။ သင္၏ကဒ္ျဖင့္ အြန္လိုင္းမွေငြေခ်ႏုိင္ျခင္း ရွိမရွိ စစ္ေဆးပါ။
၂။ ခရက္ဒစ္/ဒက္ဘစ္ကဒ္ျဖင့္ ေငြေခ်ရန္ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ အသစ္ေပၚလာေသာစာမ်က္ႏွာတြင္ လိုအပ္သည္႕အခ်က္အလက္မ်ားျဖည္႕ရန္ မိနစ္၃၀အခ်ိန္ရပါမည္။
၃။ ကဒ္၏အခ်က္အလက္မ်ားျဖည္႕ၿပီး ေငြေခ်မွဳကို အတည္ျပဳပါ။
၄။ အတည္ျပဳ SMS ႏွင့္ အီးေမးလ္ရရွိပါမည္။

ခရက္ဒစ္/ဒက္ဘစ္ကဒ္ျဖင့္ ေငြေခ်မွဳအတြက္ Shop.com.mm မွ အပိုေဆာင္းေငြ ထပ္ေကာက္ခံပါသလား?

ကဒ္ျဖင့္ ေငြေပးေခ်မွဳအတြက္ Shop.com.mmမွ မည္သည္႕အပိုေငြမွ ေကာက္ခံမည္ မဟုတ္ပါ။


Shop.com.mm တြင္ ကဒ္ျဖင့္ ေငြေပးေခ်မွဳမွာ စိတ္ခ်လံုၿခံဳမွဳ ရွိပါသလား?

ကဒ္ျဖင့္ ေငြေပးေခ်မွဳတြင္ လုပ္ငန္းစဥ္စစ္မွန္မွဳႏွင့္ ဝယ္ယူသူ၏ ကဒ္လံုၿခံဳေရးကို အဓိကထားေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။ ပိုင္ရွင္အစစ္အမွန္ထံမွ မဟုတ္ေသာ ေငြေပးေခ်မွဳမ်ားကို စစ္ေဆးရန္ ေျခရာခံမွဳမ်ား ထားရွိထားပါသည္။