တစ္ကုိယ္ေရထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ ကုန္ပစၥည္း 55 ခုရွာေတြ႕ပါသည္