ဖုန္းအားသြင္းႀကိဳ းမ်ား ကုန္ပစၥည္း 42 ခုရွာေတြ႕ပါသည္

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ား
မ်က္ႏွာျပင္ အရြယ္အစား