ဖုန္းႏွင့္တက္ဘလက္မ်ား ကုန္ပစၥည္း 1930 ခုရွာေတြ႕ပါသည္

အမွတ္တံဆိပ္