ပရင္တာႏွင့္စကန္နာမ်ား ကုန္ပစၥည္း 92 ခုရွာေတြ႕ပါသည္