ပရင္တာႏွင့္စကန္နာမ်ား ကုန္ပစၥည္း 85 ခုရွာေတြ႕ပါသည္