ပရင္တာႏွင့္စကန္နာမ်ား ကုန္ပစၥည္း 50 ခုရွာေတြ႕ပါသည္