ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား


Shop.com.mm အြန္လုိင္း ေစ်း၀ယ္ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္မွ ႀကိဳဆိုပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕မွ သင္၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေလးထား ထိန္းသိမ္းေပးမည္ျဖစ္သည္႕ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေအာက္တြင္ ဖတ္ရွဳႏုိင္ပါသည္။

ဤက႑တြင္ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္ အသံုးျပဳသူတုိ႕၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းပံု၊ အသံုးျပဳပံုတို႕ကို ေဖာ္ျပမည္ ျဖစ္သည္။ သင္၏ အခ်က္အလက္မ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႕ျခင္းမရွိေအာင္ ထိန္းသိမ္းပံုတုိ႕ကိုလည္း ေဖာ္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသို႕စုေဆာင္း အသံုးျပဳမည္႕ေနရာမ်ားကို ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ စပ္လွွ်ဥ္း၍ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္ အသံုးျပဳသူမွ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ျပဳႏုိင္မည္႕ အေၾကာင္းအရာမ်ားလည္း ပါ၀င္ပါသည္။ ဤ၀က္ဘ္ဆိုဒ္သို႕ တိုက္ရိုက္ (သို႕) အျခားေနရာမွ တဆင့္ လာေရာက္ၾကည္႕ရွဳသူမ်ားအားလံုး ဤေဖာ္ျပခ်က္မ်ားတြင္ အက်ံဳး၀င္ပါသည္။

သင္၏ ကိုယ္ေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္မွာ ကြ်ႏု္ပ္တို႕၏ အေရးႀကီးေသာ တာ၀န္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ဤကဏၭတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္႕အတုိင္းသာ သင္၏ အမည္ႏွင့္ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါအခ်က္အလက္မ်ားကို လိုအပ္ေသာအခ်ိန္မွသာ အသံုးျပဳမည္ ျဖစ္ၿပီး အခ်က္အလက္စုေဆာင္းမွဳကို သင္၏သေဘာတူညီမွဳျဖင့္သာ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ သင္၏ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္ တစ္စံုတရာကိုေပးအပ္ျခင္းမရွိဘဲ ဤ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ကို အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။ သင္၏ အေကာင္႕၊ အသံုးျပဳသူအမည္ႏွင့္ password တို႕ကို ထည္႕သြင္းၿပီး အသံုးမျပဳသေရြ႕ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္တြင္ မည္သည္႕အခ်က္အလက္မွ က်န္ရွိမည္ မဟုတ္ပါ။(၁) အခ်က္အလက္စုေဆာင္းမွဳ


၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ ေအာ္ဒါမွာယူသည္႕အခါတြင္ သင္၏အခ်က္အလက္တုိ႕ကို ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕မွ ၀န္ေဆာင္မွဳ ေပးရန္ သင္၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူရျခင္း ျဖစ္ၿပီး သင္၏အမည္၊လိင္၊ေမြးေန႕၊ အီးေမးလ္လိပ္စာ၊အိမ္လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္၊ ဘဏ္အေကာင့္ အစရွိသည္တုိ႕ကို လိုအပ္သလုိ ရယူအသံုးျပဳမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သင္၏ ေအာ္ဒါကို ပို႕ေဆာင္ေပးရန္ အတြက္သာ ထုိအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳမည္ ျဖစ္ၿပီး ေအာ္ဒါအေျခအေန ၾကည္႕ရွဳျခင္း၊ ေငြေပးေခ်မွဳ၊ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္မွ အခ်က္အလက္မ်ားကိုသင္ရယူႏုိင္မွဳႏွင့္ အသံုးျပဳသူမ်ား၏ ေနရာေဒသအလုိက္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ အသံုးျပဳမွဳကို ပိုမို လြယ္ကူ ေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္သာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕၏ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားကို ရရွိလုိေၾကာင္း ေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ သင္၏ဆႏၵအရ အသံုး၀င္ေစမည္႕ အခ်က္အလက္မ်ားေပးပို႕ျခင္းတုိ႕ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္သာ အသံုးျပဳမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သင္၏ ခြင္႕ျပဳခ်က္ျဖင့္သာ အီးေမးလ္ျဖင့္ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ၿပီး ရယူလုိျခင္းမရွိပါက အခ်ိန္မေရြး ရပ္ဆုိင္းႏုိင္ပါသည္။

သင္၏ ေအာ္ဒါအား ေပးပို႕မည္႕ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ အျခား၀န္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္းသို႕ သင္၏နာမည္ႏွင့္ လိပ္စာကို ေပးအပ္ျခင္း ရွိႏုိင္ၿပီး မွန္ကန္ေသာ လိပ္စာႏွင့္အခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ ေပးအပ္ရန္၊ အေျပာင္းအလဲရွိပါက အေၾကာင္းၾကာင္းေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

သင္၏ ေအာ္ဒါအခ်က္အလက္အားလံုးတို႕ကို ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕ဘက္မွ သိမ္းဆည္းထားမည္ ျဖစ္ၿပီး လံုၿခံဳေရးအရ သင့္အား ျပန္လည္ ထုတ္ေပးျခင္းရွိမည္မဟုတ္ပါ။ သို႕ေသာ္ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္ရွိ သင့္အေကာင့္တြင္ ထုိအခ်က္အလက္မ်ားကိုရယူႏိုင္ၿပီး သင္မွာယူခဲ့ေသာ ေအာ္ဒါမ်ား၊မွာယူထားဆဲ ေအာ္ဒါမ်ား၊ လိပ္စာ၊ ဘဏ္အေကာင့္ႏွင့္ သတင္းလႊာ ရယူထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပန္လည္ ၾကည္႕ရွဳ စစ္ေဆးႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို လံုၿခံဳေအာင္ သိမ္းဆည္းထားရန္ လိုအပ္ၿပီး Password စသည္တို႕ကို ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕ဘက္မွ မေပါက္ၾကားေစရဘဲ အသံုးျပဳသူေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားပါက အသံုးျပဳသူတာဝန္သာျဖစ္ပါသည္။အျခားအသံုးျပဳမွဳမ်ား


သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ေစ်းကြက္သုေတတနျပဳရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အသံုးျပဳျခင္း ရွိႏုိင္ပါသည္။ သို႕တုိင္ေအာင္ အမည္မေဖာ္ဘဲ ထားရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္ အတြက္သာ အသံုးျပဳပါမည္။ ထုိသို႕အသံုးျပဳျခင္းကို သင္ကိုယ္တုိင္ အခ်ိန္မေရြးရပ္ဆုိင္းႏိုင္ပါသည္။ ဆာေဗး စာရင္း ေကာက္ယူမွဳမ်ား၊ အထင္အျမင္ ေကာက္ခံမွဳမ်ားကို အျခားသူသို႕ ေပးအပ္ျခင္းျပဳမည္ မဟုတ္ပါ။ အီးေမးလ္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ျခင္းကို ၿပိဳင္ပြဲမ်ားဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းမ်ိဳး၌သာ လိုအပ္သလုိ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။ ဆာေဗး စာရင္းေျဖၾကားမွဳမ်ားကို အီးေမးလ္လိပ္စာႏွင့္ သီးျခားစီ ထားရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႕၏ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕ပိုင္ အျခားဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ား၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ပရိုမိုးရွင္းသတင္းမ်ား၊ သတင္းလႊာမ်ား၊ အက်ိဳးတူ စီပြားလုပ္ငန္းမ်ား၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သင့္ထံသုိ႕ ေပးပို႕ျခင္းမ်ား ရွိႏိုင္ၿပီး ရယူလိုျခင္း မရွိပါက အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္႕အတုိင္း အီးေမးလ္ေအာက္ဆံုးရွိ "unsubscribe" ကိုႏွိပ္ခါ ရပ္ဆုိင္းႏိုင္ပါသည္။ သင္၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕ဘက္မွ ရုံးပိတ္ရက္မ်ားမွ အပ ရုံးဖြင့္ရက္ ၇ရက္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ၿပီး သင္၏ေတာင္းဆိုခ်က္မွာ ရွင္းလင္းျခင္းမရွိပါက သင့္ထံဆက္သြယ္ၿပီး အတည္ျပဳခ်က္ရယူမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဝက္ဘ္ဆုိဒ္ အသံုးျပဳသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္လ်က္ရွိေသာ အျခား ဝက္ဘ္ဆုိဒ္မ်ားသို႕ လိုအပ္ပါက ေပးအပ္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ထုိအခ်က္အလက္မ်ားမွာ အသံုးျပဳသူ မည္သူမည္ဝါ ျဖစ္သည္ကို မသိႏုိင္ေသာ ေယဘုယ် အခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ၿပိဳင္ပြဲမ်ား


ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕မွ က်င္းပသည္႕ မည္သည္႕ၿပိဳင္ပြဲအတြက္မဆို အႏိုင္ရသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္ကို အႏုိင္ရေၾကာင္းႏွင့့္ ဆုအေၾကာင္း ေၾကာ္ျငာရန္ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္သမွ်ကို ၿပိဳင္ပြဲအေၾကာင္း စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ အေသးစိတ္ ဖတ္ရွဳႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။အျခားကုမၸဏီ/ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္ႏွင့္ လင့္မ်ား


သင္၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို အျခား ကုမၸဏီမ်ားသို႕ ေပးအပ္ျခင္း ရွိႏုိင္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕၏ လုပ္ငန္းစဥ္ တုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ကူညီေပးမည္႕ ပါတနာမ်ားသို႕လည္း ေပးပို႕ျခင္း ရွိႏုိင္ပါသည္။ ေအာ္ဒါပစၥည္းမ်ားကို သင့္ထံသို႕ ေပးပို႕ျခင္း၊ ေငြေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ ေၾကာ္ျငာအခ်ိဳ႕ အတြက္သံုးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္သာ သင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုလံုး သို႕ တစ္စိတ္တပိုင္းကို အျခားသူထံေရာင္းခ်သည္႕ အခါမ်ိဳးတြင္လည္း အသံုးျပဳသူမ်ား၏ ေယဘုယ် အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ႏုိင္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ သင္၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အျခားသူသို႕ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေပးအပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ပါ။ ဤဝက္ဘ္ဆုိဒ္တြင္ အျခား ဝက္ဘ္ဆုိဒ္မ်ား၏ ေၾကာ္ျငာလင့္မ်ား ပါရွိႏိုင္ၿပီး ထိုလင့္မ်ားမွတဆင့္ ေရာက္ရွိသြားမည္႕ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ တြင္ျဖစ္ေပၚေသာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္႕ မည္သည္႕ တစ္စံုတရာ ကိစၥကိုမွ် ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕ဘက္မွ တာဝန္ယူျခင္း ျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ပါ။(၂) Cookie မ်ား


ဤဝက္ဘ္ဆုိဒ္သို႕ ဝင္ေရာက္ ၾကည္႕ရွဳရာတြင္ cookie မ်ားကို လက္ခံရန္ မလုိအပ္ပါ။ သို႕ေသာ္လည္း ေစ်းဝယ္လွည္းကို အသံုးျပဳရာတြင္မူ cookie မ်ားသိမ္းဆည္းထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သင္၏ အင္တာနက္ browser အတြင္း သိမ္းဆည္းထားေသာ text file ေလးမ်ား ျဖစ္ၿပီး ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕၏ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္သို႕ သင္ဝင္ေရာက္သည္႕အခါ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕၏ server မွ သင့္အား မွတ္မိႏိုင္ေစသည္႕ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ Cookies မ်ားကို ေစ်းဝယ္လွည္းအသံုးျပဳရာတြင္ သင္၏ အီးေမးလ္လိပ္စာ ကို ထပ္မံျဖည္႕သြင္းစရာမလိုဘဲ ခ်က္ခ်င္းအသံုးျပဳႏုိင္ေစရန္ စသည္႕ေနရာမ်ားတြင္သာ အသံုးျပဳပါသည္။ သင္၏ browser မွတဆင့္ cookies မ်ား အသံုးျပဳျခင္းကို ပိတ္ႏုိင္ေသာ္လည္း cookies မ်ားတြင္ သင္၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ား ပါဝင္မည္ မဟုတ္သျဖင့္ စိတ္ခ်စြာ သုံးစြဲႏိုင္ပါသည္။ အေသးစိတ္ သိလိုပါက http://www.allaboutcookies.org တြင္ ဖတ္ႏိုင္ၿပီး cookies မ်ား ဖ်က္လုိပါက http://www.allaboutcookies.org/manage-cookiesတြင္ ၾကည္႕ႏိုင္ပါသည္။

ဤဝက္ဘ္ဆုိဒ္တြင္ Google, Inc. ("Google") ၏ Google Analytics စနစ္ကို အသံုးျပဳထားၿပီး ထိုစနစ္မွလည္း cookie မ်ား အသံုးျပဳပါသည္။ သင္၏ IP address ႏွင့္ cookie မ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို United States ရွိ Google servers မ်ားတြင္သိမ္းဆည္း ရယူထားမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ သံုးစြဲသူတုိ႕၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ စပ္လွ်ဥ္းေသာ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းမ်ား အတြက္အသံုးခ်ရန္ ျဖစ္သည္။ Google မွ တဆင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ အျခား ဝက္ဘ္ဆုိဒ္မ်ားသို႕လည္း ထိုအခ်က္အလက္မ်ား ေပးျခင္း ရွိႏုိင္ပါသည္။ ထို cookie မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ျခင္းသည္ ဤဝက္ဘ္ဆိုဒ္အား အသံုးျပဳရာတြင္ အျပည္႕အဝ အသံုးမျပဳႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ဤဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ Google ၏ အထက္ပါ အသံုးျပဳမွဳမ်ားကို သင္လက္ခံၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ယူမည္ ျဖစ္ပါသည္။
(၃) လံုၿခံဳေရး


သင္၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ခုိးယူျခင္း၊ ဖ်က္စီးျခင္းမ်ား မွ ကာကြယ္ရန္ ကြ်ႏု္ပ္တို႕ဘက္မွ နည္းပညာ ပိုင္းအရ ကာကြယ္ေပးထားပါသည္။ သင္၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကို လံုၿခံဳေသာ server တြင္ သိမ္းဆည္းထားၿပီး ထိုအခ်က္မ်ားကို သင္ျပန္လည္ေတာင္းဆုိပါက သင္ကိုယ္တုိင္ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသမ်ား ေပးအပ္ရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ သင္၏ password ႏွင့္ ကြန္ျပဴတာမွ အခ်က္အလက္မ်ားကိုမူ သင္ကိုယ္တုိင္ လံုၿခံဳစြာ ထားရွိရန္ ျဖစ္ပါသည္။
(၄) လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား


ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္တြင္ သိမ္းဆည္းထားေသာ သင္၏ ကိုယ္ပိုင္အခ်က္အလက္မ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕ထံမွ ေတာင္းဆုိႏိုင္ပါသည္။ သင့္အခ်က္အလက္မ်ား မွန္ကန္ျခင္းမရွိပါက ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲရန္ ေတာင္းဆုိႏုိင္ပါသည္။ ေၾကာ္ျငာမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳထားေသာ သင္၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳရန္ မလိုလားပါက ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ကြ်ႏု္ပ္တို႕ထံ အခ်ိန္မေရြး ေတာင္းဆိုႏုိင္ပါသည္။