ကုန္ပစၥည္း အာမခံ
၀ယ္ယူထားတဲ့ ပစၥည္း အာမခံ ပါမပါ ဘယ္လုိ သိႏိုင္မလဲ?


ွ့Shop.com.mm မွ ေစ်း၀ယ္သူမ်ားအတြက္ အထူး ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ေရာင္းခ်သူမ်ားထံမွ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုသာ ခ်ိတ္ဆက္ေရာင္းခ်ေပးပါသည္။ အကယ္၍ ၀ယ္ယူလုိက္ေသာ ပစၥည္းမ်ားတြင္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ တစ္စံုတရာ ျဖစ္ေပၚလာပါက အာမခံခ်က္ေပးထားသည္႕ အမွတ္တံဆိပ္ ႏွင့္ ဆုိင္အလိုက္ ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။
၀ယ္ယူအသံုးျပဳသူ၏ အမွားေၾကာင့္မဟုတ္ေသာ စက္ပစၥည္းခ်ိဳ႕ယြင္းမွဳတို႕အတြက္ ျပန္ျပင္ျခင္း/အစားထိုးလဲလွယ္ျခင္းတို႕ကို ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ပါသည္။ အာမခံခ်က္ ပါရွိေသာ အမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားအတြက္သာ အာမခံခ်က္မွာ အက်ံဳး၀င္ပါသည္။

အာမခံခ်က္ ပါမပါ ဘယ္လုိၾကည္႕မလဲ?

ကုန္ပစၥည္းအေၾကာင္း စာမ်က္ႏွာ၏ ညာဘက္အျခမ္းတြင္ ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုတြင္ အာမခံပါရွိပါက ထိုေနရာတြင္ "အာမခံခ်က္" အခ်ိန္ကာလ ႏွင့္တကြ ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။

အာမခံကို ဘယ္အခ်ိန္မွာ စၿပီးရႏုိင္သလဲ ?

Shop.com.mm မွ ၀ယ္ယူထားေသာပစၥည္းမွာ လာပို႕ၿပီး ၇ရက္အတြင္းျဖစ္လွ်င့္ ကုန္ပစၥည္းအာမခံကို အသံုးျပဳစရာမလိုဘဲ "၇ရက္အတြင္း၀ယ္ၿပီးပစၥည္းျပန္လဲခြင့္" အရ သင္၏ပစၥည္းကို ျပန္ပို႕ျခင္း/လဲလွယ္ျခင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ အေသးစိတ္ဖတ္ရန္လင့္ခ္ ---> ကုန္ပစၥည္းအား ျပန္လည္ေပးပို႔ျခင္း


ကုန္ပစၥည္းရရွိခ်ိန္မွ ၇ရက္ ေက်ာ္လြန္သြားၿပီး ေရာင္းခ်သူ၏ အာမခံကဒ္ျပားရွိလွ်င္ :

အာမခံကဒ္ေပၚမွ လိပ္စာသို႕တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္၍လည္းေကာင္း၊ Shop.com.mm ၏ customer service သို႕ဖုန္းေခၚဆုိ၍လည္းေကာင္း အကူအညီရယူႏုိင္ပါသည္။


ကုန္ပစၥည္းရရွိခ်ိန္မွ ၇ရက္ ေက်ာ္လြန္သြားၿပီး ေရာင္းခ်သူ၏ အာမခံမပါရွိေသာပစၥည္းမ်ားအတြက္ :

ထိုပစၥည္းမ်ားအတြက္ကိုမူ Shop.com.mmမွ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ျခင္း မရွိပါ။


အျခားေမးျမန္းလိုသည္မ်ားရွိပါက 01-8604371 သို႕ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။
ကုန္ပစၥည္းအား ျပင္ဆင္ရန္ ဆားဗစ္အတြက္ဘယ္လုိေဆာင္ရြက္မလဲ ?

အာမခံကဒ္ျပားေပၚရွိလိပ္စာ (သို႕) Shop မွေပးေသာ ဆုိင္လိပ္စာသို႕ တုိက္ရိုက္ေပးပို႕ၿပီး ျပင္ဆင္ႏုိင္ပါသည္။ Shop မွ၀ယ္ယူထားေသာ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ အကူအညီ လိုအပ္ပါက ဆားဗစ္စင္တာသို႕ သြားေရာက္ ပို႕ေဆာင္ေပးႏုိင္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ပို႕ခကို ၀ယ္သူမွ က်ခံရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အာမခံပါရွိေၾကာင္းျပသရန္အတြက္ ၀ယ္ယူစဥ္က ပါ၀င္ေသာ အပိုပစၥည္းမ်ားႏွင္ ့စာရြက္စာတမ္းအားလံုး ယူေဆာင္သြားပါ။
ဆားဗစ္စင္တာေတြက ဘယ္မွာလဲ ?

သင္၏ကုန္ပစၥည္းႏွင့္အတူပါလာေသာ အာမခံကဒ္ျပားမ်ားတြင္ လိပ္စာမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ အကယ္၍ အာမခံကဒ္ျပားမပါရွိပါက အသံုးျပဳသူလမ္းညႊန္ (သို႕) ကုန္ပစၥည္းဘူးခြံေပၚတြင္ ရွာေဖြၾကည္႕ပါ။ မည္သည္႕အခ်က္အလက္မွ ရွာမေတြ႕လွ်င္ Customer service line - 01-8604371 သို႕ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။
အာမခံပါရွိေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ခ ေပးရန္လုိအပ္ပါသလား ?

အာမခံသက္တမ္း က်န္ရွိပစၥည္းမ်ားအတြက္ အာမခံကဒ္ျပားေပၚရွိစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမွဳရွိလွ်င္ ျပန္ဆင္ခေပးရန္ မလိုအပ္ပါ။
အာမခံေက်ာ္လြန္ၿပီးေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ခ ေပးရန္လုိအပ္ပါသလား?

အာမခံသက္တမ္း ကုန္ဆုံးၿပီးေသာ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ခကို က်ခံရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေရာင္းခ်သူ၏ တရား၀င္ဆားဗစ္စင္တာမ်ားထံသို႕သာ ကုန္ပစၥည္းကို သြားေရာက္ျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္း အႀကံေပးလုိပါသည္။